آقای حبیب رضایی هر اکران با عزیزان سوینا هستند و این برای ما یعنی ادامه دارد این مسیر و روشن خواهد بود این راه . امید بررگترین هدیه شما به یاران سویناست .