اغلب در یخچال ما مقداری مواد غذایی پیدا می شود که ظاهری هوس انگیز ندارند. اما خیلی اوقات، این مواد غذایی را می توان نجات داد و در یک وعده ی غذایی خوشمزه از آنها استفاده کرد. به همین دلیل برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی غذا از آغاز کمپین "اسراف نکنیم" خبر داد. کمپینی جهانی برای آگاهی افزایی درباره مقادیر عظیمی از مواد غذایی خوراکی که روزانه دور ریخته می شود، عادتی که اگر بخواهیم گرسنگی را ریشه کن کنیم باید از بین برود. @wfpiran