گر نگهدار من آنست که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد