کدام جدی تر هستیم امیر حسین، هوتن ، کاظم ، من یا...امیر؟ عکس: مهدی دانایی