خِرد را کمان و زبان تیر کن.
“فردوسی”
پی‌نوشت: شعر هیچ ربطی به عکس نداره. دیروز در استوری یکی از رفقا دیدم، خوشم اومد بنویسم اینجا بازم خوانده بشه. عکس هم آقا مهدی دلخواسته از بنده برداشته. عمرش طولانی و با عزت. عمر شما دوستان هم همچنین.