این عکس ِ خودم و گلاره را دوست دارم ، جز دوستی ، یک چیزهای دیگری تویش هست که عکس را خواستنی می کند برایم ...نوعی همدلانگی شاید ...خواهرانه گی شاید...
.
آفتاب و آسمان و گفتگو ی آن پیاده روی ِ طولانی و جذاب ، یادم نمی رود تا همیشه.
.
عکس را هم علی رضا جان ِ معتمدی برداشت ازما...حین ِ آن هم لبخند.
.
استکهلم . چند روز پیش از این.