خِرقه‌ایی نیست ، برازنده عُریانیِ ما
زلف ما چون خَم زنجیر ، گره در گره است