"با دو چشم خویش دیدم که جانم میرود؛
،پسرم ،همدمم"

به نظر می رسد سریال سوگواری سلبریتی ها برای حیوانات خانگی شان پایانی ندارد! این بار ریحانه پارسا عکسی از گربه خود منتشر کرده و به گریه و مویه برای او پرداخته است!