بدترین کارما که صددرصد به شما بازخواهد گشت: "تحقیر" و "تمسخر" دیگران است

اگر دیگران را تحقیر کنید انسانی را حقیر نکرده اید، بلکه روح الهی او را و آفریدگار و هستی بخش کائنات را مورد تمسخر قرار داده اید.

شک نکنید آنچه در مورد دیگران تصور میکنید روزی درباره ی خودتان به حقیقت خواهد پیوست.

انسانها بخاطر آنچه گمان میکنند خودشان دارند

و دیگران آن را ندارند، آنها را تحقیر میکنند

اما نمیدانند این عمل دارائیشان را از آنها خواهد گرفت.

دارائی های شما منشاء درونی دارند که در درون شما مانند یک چشمه می جوشند و بیرون از شما تجلی پیدا میکنند.

تهمت" تحقیر" و تمسخر" دقیقا همین چشمه ها را خشک میکند.

و آن دارایی که سبب فخرفروشی شما و تحقیر دیگران شده از دست خواهد رفت.

یک اصل کلی وجود دارد که میگوید:

غرور" و خودپسندی"، تمام داشته هایتان را از شما خواهد گرفت و فروتنی" بقای داشته هایتان را تضمین خواهد کرد.

هیچ داشته ای در این جهان ابدی نیست که موجب فخرفروشی شود.

همواره بگو: خدایا مرا نسبت به آنچه به من عطا کردی فروتن ساز

ناشناس