عزیزا
ما را در دل قلعه ی محکم ایمانت
پناهمان ده
و بذر شادی و امید و عشق را
در مزرعه قلبمان بکار و رشد بده
تا به تعالی و کمال دست