دخترم به همراه دختر خاله و پسر خاله اش پلیش شدند و دزد و رو در یک عملیات ویژه دستگیر کردند.