قطار میرود.. تو میروی.. تمام ایستگاه میرود.. و من چقدر ساده ام، که سالهای سال، در انتظار تو، کنار این قطار ایستاده ام.. و همچنان، به نرده های ایستگاه رفته، تکیه داده ام.. قیصر امین پور