از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس
۲۲ مهر سی و هشتمین سالگرد هم قدمی و همراهیمون مبارک