با خواهر جانم وفا جان جان و میشا جان عزیزم ،یک عصر پر از گپ دوستانه آی غیبت کردیمااااااااا