به آن‌چه بیاندیشی،تبدیل می‌شوی
آن‌چه را حس کنی،جذب می‌کنی
و آن‌چه را تصور کنی،خلق می‌کنی