من عادت کرده ام خود را در دل عمیق ترین دریاهای ناشناخته غرق کنم تا به هر اجباری ، شنا کردن بیاموزم ،
خود را تا مرتفع ترین قله ها برسانم و با هراسِ سقوط ، پرواز کنم ...
و در دل صعب ترین طوفان ها بایستم و جسور بودن و قوی تر شدن را بلد شوم .
برای کسی چون من ، سنگ ها ، ایده هایی تازه اند برای اندیشیدن
و موانع ؛ دلیلی برای بلندتر پریدن !
سختی ها ؛ پل های باریکی برای رسیدن اند و مشکلات ؛ حریف های ناپخته ای برای جنگیدن و قوی تر شدن ،
برای من ؛ هیچ بن بستی پایانِ راه نیست ، حتی اگر مسیر زیادی طی کرده باشم ، حتی اگر تمام مسیر را دویده باشم
من اما می مانم و می ایستم و راه های تازه ای می سازم ،
من اما ادامه می دهم ،
من اما پیروز می شوم ...