وی نوشت: حضور زنان در ورزشگاه از نگاهى دیگر: در هیاهوى مخالفان و موافقان ورود زنان به استادیوم هاى ورزشى ،در درجه اول باید از برنامه ریزان امور فرهنگى واقعا تشکر کرد ،که قادرند از کاه ،کوه بسازند و ما را بطور مستمر روبروى هم قرار دهند، تا انجا که موضوعات را جهانى کنند وزمینه دخالت دیگران را فراهم کنند و بعد هم دوباره خودشان فریاد بزنند که به دیگران چه و دوباره از سیاست هاى پشت پرده مستکبرین براى بى تدبیرى خودشان توجیهات بتراشند!
دوم انکه شاید در هیچ جاى دنیا شعارخانواده محورى همانند ایران بلند نباشد و همزمان اینهمه جدایى خانواده در مکانهایى که اتفاقا حضورهاى خانوادگى مى تواند زمینه ساز فرهنگ و ادبیات محترمانه و معقول ترى باشد.
کمى شجاعت در اقرار به نگرش هاى افراطى و بعضا تفریطى که به تبع ان سیاست گذاریها و اقدامات نیز شکل میگیرد، مى توانست و مى تواند مصونیت بیشترى در امر فرهنگ را رقم زند .
غفلت از اموزه و تاکید امیر مو منان بر اینکه خیر امور در رعایت تعادل است ، سالهاست هزینه هاى سنگینى بر ما تحمیل کرده است و راه نجات فقط فهم وعمل به این اموزها ست ،حداقل براى سیاست گذاران نظامى که مدعى پیروى از او هستند!