بچه که بودیم
قضاوت نمیکردیم
و همه یکسان بودیم

اما بزرگ که شدیم
با قضاوت های درست و غلط
باعث شدیم که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه

وظیفه ی ما نیست که دیگرانو قضاوت کنیم

ما باید اول از خودمون شروع کنیم و سعی کنیم در مورد دیگران چه درست، چه خطا قضاوت نکنیم

گاهی بهتره جامون رو برای بهتر دیدن عوض کنیم