ای کاش

قضاوت نکنیم ،وهر آنچه میبینیم و لذت میبریم بی هیچ حسادتی ابراز کنیم ،و هر آنچه دوست نداریم نیینیم و بگذریم 

زندگی کوتاه تر از آنچه هست که ما می پنداریم پس!

با هم مهربان تر باشیم