در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاهترین ابر مى بارد...