برای بهترین بودن رنجی هست که به لذتش نمی ارزه...
باور کن معمولی بودن از همه بهتره.