من همیشه حقیقتُ میگم حتی وقتی دارم دروغ میگم همین الان هم دارم دروغ میگم ولی دارم حقیقتُ میگم