پایان فیلمبرداری در ایران ادامه فیلمبرداری خارج از کشور.