آدمى به محبوب هایش چیزهاىِ زیادى مى بخشد
(کلام ، آرامش ، محبت ...) تو با ارزشترینِ همه را به من بخشیدى : فقدان...تو براى من فقدان ، نقص ، گُسَستِگى ، شادى ، تحیر ، هواىِ یخ ، هواىِ سوزان ، تجربه و خاطره به ارث گذاشتى و این گوهر جاودانه است
از کتاب ( فراتر از بودن )
نویسنده (کریستین بوبن)