روز_جهانی_دختر بر دختران و والدینشان فرخنده باد. مواظب خودتون باشید.