نمایشگاه نقاشیخط استاد حمید رضا قلیچ خانی درگالری فرمانفرما.... آقای دکتر حمید رضا قلیچ خانی از دوستان قدیمی و هم دانشگاهی بنده هستند