برادر جان تولدت مبارک
در این جهان بی اعتمادی و دروغ ...
حضور تو عالی و بی نقص
دانیال جانم تولدت مبارک