چهل سال به سرعت هوا رفتن همین بادکنک ها گذشت.

این جا پایان فصل بلوغه...آغاز فصل تکامل!

پس چرا روح من هنوز تشنه ی بازیگوشی و بی قراریه؟!

قدردان مشعوف تک تک شادباش هاتون هستم. در شادی هاتون جبران کنم!!!

تلاش می کنم بهتر و کامل تر باشم.

برای خودم.برای جهان.برای تو