گاهی بعضی عکس ها
.
#علیرضا_داودنژاد
#کیومرث_پوراحمد
#مجید_مظفری
#پنج_دهه_رفاقت