شاعر پر آوازه

استاد شفیعی کدکنی
زادروزتان مبارک

خوشحالم در روزگاری زندگی می کنم که شما در آن قلم می زنید و یاد می دهید