در دور دست آمدن روز شعر بلند و روشن بیداری تضمینی از ترانه ی شیرین جویبار ترجیع یک درخت صنوبر با واژه های سیره و سارش همواره در ترنم با صخره های قافیه ای استوار آفاق می سراید شعری برای تو شعری برای من و یک هجای روشن خونرنگ گاه گاه در شعر او به شادی تکرار می شود اینک تمام شعر در ذهن آب و آبی مشرق صبح آمده ست و هستی بیدار می شود پ ن : به مناسبت تولد استاد محمدرضا شفیعی کدکنی شعری از ایشون رو زیر این عکس که نرگس جان گرفته ... نوشتم