با ارزش ترین چیز در زندگی، این نیست که چه چیزهایی را داریم، بلکه این است که چه کسانی را داریم...