امدید نبودم و می آیید و نیستم!
حقتون بیشتر از اینهاست.
امیدوارم به همه ارزوهاتون برسین.
خوش امدید