ممنونم از تک تکتون که تمام این سالهاهمراهم بودید...با مهر و محبت تمام ... و ممنونم که همه کوتاهى هام رو بخشیدید به بزرگى تون...اینم کادوى تولدم از طرف بعضى از دوستام ...عاشق همه تون