امروز، تالارِ اندیشه حوزه ى هنرى
مراسم آغاز سال تحصیلى دانشجویانِ پذیرفته شده در دانشگاه سوره
عکس از وحید قلى زاده
تکمله: امروز به همین بهانه براى دانشجوها کلى یاد کردم از محمدحسین مهدویان
و سعید روستایی و شهرام مکرى و کارگردانان جوان و درخشانى که همه دانش آموخته ى دانشگاه سوره بودند
به امید اینکه یه روزى هم از همین دخترها و پسرهاى ورودىِ امسال توى اجراهاى سالهای بعد براى آیندگان نام ببرم.