این روزها . من و زندگی که زیباست . با رفقای جان در استکهلم جشنواره فیلم . عکس آقای رامتین لوافی