اون روز ازون پنجشنبه/جمعه عجیب خاص پر اتفاقا بود. امروز هم!