ساقی میِ صافی به حریفان دِگر ده
من درد کشم ذوقِ میِ ناب ندارم