«باور دارم که این جهان
جهان فراوانی و کثرت است
و خداوند
غنی و پر نعمت است
و درهای برکت و ثروت
به روی کسی که تلاش و توکل کند
گشوده است... زندگیتون پر از معجزه»