«عزیزم

ورود به ورزشگاه مبارک❤️ چقدر خوشحالم برای همه زنان سرزمینم❤️٫.، پارسال من اشتباه کردم که رفتم!!!

فقط به ذوق دیدن شکل استادیوم بود،

نه ورزش فوتبال!!!! چون نه ورزش فوتبال رو دوست دارم

نه

دوستانی از جنس فوتبال دارم!!!! .

قصه هایی که پیش امد

و حواشی که برام ساختن بماند!!!! ..

مدتهاس فهمیدم اون ورزشگاه و دعوت شدن من از طرف بعضیا ارزش

ناراحتی شماها و این همه حاشیه رو نداشت

چون گزینشی در کار نبود

پذیرفتن یک دعوت اشتباهی بود

یک اشنایی پراز ضرر ،در هر حال ورودتون مبارک