صنما تو همچو شیری
من اسیر تو چو آهو
به جهان که دید صیدی
که بترسد از رهایی