فهمیدی خیلی چیزا به اظهار نظر تو  نیاز ندارند یعنی بالغ شدی روزگارتان بی دردسر