سلام عزیزانم ...
" پیام ایرایى " عزیز عکاس هنرمند و نازنین از من خواست که با آزاده دخترم مثل همیشه باهم عکس داشته باشیم . من و آزاده بیشتر اوقات در کنار هم هستیم و روزهایی که آسیبهاى زیادى دیدم . بقول مادرم عصا کش من بوده است .و زحمات هر بارجراحى هایم به دوش او و خواهرِ مهربانم بوده است. از پیام عزیز خواستم . از آزاده به تنهایی عکاسى کند . پیام؛ پسرِ نازنینم خدا ترا براى ما وخانواده حفظ کند .
براى تمام فرزندانِ وطنم آرزوى بهترین ها را دارم