کودکان تنها ساکنین بی گناه دنیان هر روز باید روز کودک باشه.