بعضی از حرفا رو ازش رد بشی بهتره. وگرنه باید با سر بری تو دیوار.