امروز در دفتر جناب قهرمانی در محضر استاد آواز ایران جناب ایرج