زمستان پایان نیست
وقتى آرزو کنى که پسِ آن انتهایى ترین خوابِ بى بازگشت،تمامِ آرزوهاىِ نزیسته و امیدهاىِ نرسیده ات در قامتِ جسمى دیگر شکوفه بزند و بهارستانِ امیدوارى سهمِ عمرِ آیندگان باشد
.