قابل توجه ✅
#سرمایه_گذاران_داخلی
#سرمایه_گذاران_ایرانی
#تولیدات_ملی
#تولیدات _داخلی
#سینمای_ایران
#کارخانجات_داخلی
#نیروی_کار
#معادن_ایران
#خیرین_اشتغال_زا
#دانشجویان
#صنایع_دستى_جایگزین_نفت
#کارآفرینان