الان همه میان مینویسن چرا دلخوری ، چرا غمگینی ،
چرا انگار میخوای گریه کنی ....