معلوم نیست دارم می‌میرم یا به دنیا میام.. 

#آهواره #احسان_گودرزی #الهام_کردا #محمد_ولیزادگان #علی_باقری مرداد و شهریور ۹۷